Kallelse till Extra Bolagsstämma i Koggbron Fastigheter AB

Aktieägarna i Koggbron Fastigheter AB 556605-4259 kallas härmed till Extra Bolagsstämma den 1 december 2020 kl 10.00.
På grund av Coronapandemin kommer bolagsstämman att hållas via digitalt media – vid anmälan per
epost kommer bolaget att sända varje deltagare individuella inloggningsuppgifter.
Anmälan till deltagande sker till info@koggbron.se senast 17.00 2020-11-23 och aktieägare bör ha låtit
förvaltarregistrerat sina aktier i god tid innan.

Dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av protokollförare.
4. Val av en justeringsman
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Val av revisor.
9. Val till styrelsen.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.
11. Stämman avslutas

Helsingborg 2020-11-03
Koggbron Fastigheter AB
Styrelsen

EnglishSwedish