KOGGBRON FASTIGHETER AB


Koggbron Fastigheter AB är ett svenskt publikt bolag med inriktning på fastigheter med hög avkastning och förädlingspotential. Fastighetsbeståendet utgörs både av bostäder och kommersiella fastigheter, med mål att dels växa organiskt, dels genom förvärv.

Koggbrons affärsidé är därmed att förvärva, förvalta och förädla fastigheter i svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad.

Koggbrons ambition är vidare att att ge finansiärer och aktieägare en attraktiv, löpande avkastning och värdestegring över genomsnittet för svenska fastighetsbolag. Det är möjligt genom lång erfarenhet av att förvalta fastigheter, samt kapitalmarknadsanpassad finansiering. Lämplig belåningsgrad är en huvudfråga för bolaget och för att skapa en attraktiv fastighetsaktie är strategin att hålla en lägre belåningsgrad än övriga fastighetsbolag.

EnglishSwedish